Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny. 

 

Powyższa zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska została wprowadzona na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów prawa, podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedkładania marszałkowi województwa „wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystanie ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku w terminie do 31 marca następnego roku.

Ponadto został zniesiony obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Należy pamiętać o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł.   

Należy mieć na uwadze również to, iż zaległe opłaty oraz przedmiotowe wykazy za okres od II półrocza 2007 roku do II półrocza 2012 roku powinno się naliczać i sporządzać w systemie półrocznym.