Konferencja „Voucher badawczy jako instrument wspierania innowacyjności MSP” zorganizowana została 27.11.2013 r. przy okazji zakończenia „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” i inauguracji nowego projektu „Voucher badawczy”.

Uczestników konferencji przywitał Prezes Zarządu ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” – Mirosław Ślachciak. Wśród zaproszonych gości obecny był Prezes KPZHiU w Bydgoszczy Krzysztof Hadrysiak.

Na konferencji poruszono takie tematy jak: główne założenia Osi 1 Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność B+R przedsiębiorstw”, rezultaty „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” oraz kluczowe założenia nowego projektu „Voucher badawczy”.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim.

Formy wsparcia:

- voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką badawczą, wsparcie do 40 000 zł, intensywność do 100%,

- voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy, wsparcie do 80 000 zł, intensywność do 80%,

- voucher badawczy kooperacyjny, wsparcie do 400 000 zł, intensywność do 90%.

Wsparcie w postaci vouchera - bezzwrotnej dotacji - jest przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie może dotyczyć zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.
Voucher będzie uprawniał MŚP do wykupienia w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej o określonej wartości. Program nie dotyczy wsparcia projektów celowych, w których znajduje się również część wdrożeniowa opracowanego rozwiązania.

Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących Usług:
a) w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615]:
b) w zakresie badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi - tylko w przypadku opracowania przez Wnioskodawcę innowacji produktowej (kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu nowego wyrobu).

Wykonawcą Usługi/Usług wskazanych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia Badawczego może być jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, wymieniona w art. 2 pkt. 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615] tj.:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk [Dz. U. Nr 96, poz. 619],
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polską Akademię Umiejętności.

Wsparcie finansowe w Projekcie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r.