Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Do konkursu w ramach działania 2.1 PO IR, mogą przystąpić:

1) mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy

2) przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 1 000 000 000 zł, w tym 911 000 000,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

 Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r.

 Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-1/