Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu

Podstawa obliczenia podatku

 

Kwota

ponad

do

 

6.600 zł

1.188 zł

6.600 zł

11.000 zł

1.188 zł - [631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku - 6.600 zł): 4.400 zł]

11.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł - [556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł): 41.472 zł]

127.000 zł

 

Brak kwoty zmniejszającej podatek

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatników na etapie obliczania zaliczek na podatek

Podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej

 

556,02 zł rocznie

Podatnicy, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej

 

Brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Przychód

koszty

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

miesięczne

111,25 zł

roczne

1.335,00 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

miesięczne

111,25 zł  *

roczne

2.002,05 zł

z tytułu jednego stosunku  służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

 

miesięczne

 

139,06 zł

 

roczne

 

1.668,72 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

 

miesięczne

 

139,06 zł *

 

roczne

 

2.502,56 zł

z tytułu korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami

 

miesięczne

50% uzyskanego przychodu **

 

roczne

 

42,764 zł ***

 * z każdego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

** pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód ,

*** limit dotyczy łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof

Podatek dochodowy

Wysokość podatku

Okres stosowania

18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu*

za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę 85.528 zł

32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu *

za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł

 * za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 updof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne

 

Kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek na podatek

Miesięczna

46,33 zł *

 * za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podatku

19% podstawy opodatkowania

15%  podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w który rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a updop oraz podatkowych grup kapitałowych)

Jednorazowa amortyzacja i mały podatnik dla celów podatku dochodowego

Limit przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2016 r. uprawniający do uznania w 2017 r. za małego podatnika

1.200.000 euro *

5.157.000 zł.

Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

50.000 euro *

215.000 zł.

* kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2016 średni kurs 1 euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit przychodów za 2016 r. obligujący do prowadzenia w 2017 r. ksiąg rachunkowych

2.000.000 euro *

8.595.200 zł.

* kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2016 średni kurs 1 euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł.

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Limit przychodów za 2016 r. uprawniający do opodatkowania w 2017 r. ryczałtem ewidencjonowanym

 

250.000 euro*

 

1.074.400 zł **

Limit przychodów za 2016 r  pozwalający na kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.

 

25.000 euro *

 

107.440 zł. **

* kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2016 średni kurs 1 euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł.

** w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, limit dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników.

 

 

źródło: www.gofin.pl