Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika „pełnoetatowego”

 

Kwota wynagrodzenia

 2.000 zł *

* od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Rodzaj ubezpieczeń

 

Sposób finansowania

pracodawca

pracownik

Ubezpieczenie emerytalne

9,76 %

9,76%

Ubezpieczenie rentowe

6,50%

1,50%

Ubezpieczenie chorobowe

-

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe

x *

-

 * stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy … (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy … (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Pobrana ze środków pracownika

Odliczana od podatku

 9%

 7,75%

 

 

Źródło: www.gofin.pl