Prawo przedsiębiorców to jedna z najważniejszych ustaw dla polskich przedsiębiorców. W ustawie określono m.in. katalog praw i obowiązków przedsiębiorców. Przewidziano także nowe zasady i rozwiązania dotyczące postępowania instytucji państwowych względem przedsiębiorców.

Nowe przepisy wprowadzą między innymi tak zwaną "ulgę na start". Zakłada ona, że początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Ustawa przewiduje, iż okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Jaką przynosi to oszczędność? na przykładzie stawek z 2018 roku przedsiębiorca zyska ponad 4,5 tys zł (6 x 781,60 zł).

Zgodnie z art. 18 projektu ustawy Prawo przedsiębiorców z tzw. ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy;
  • podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważną informacją jest, iż dodatkowo po okresie „ulgi na start”, przedsiębiorą będzie miał możliwość skorzystania przez następne 24 miesiące z ulgi tzw. „małego ZUS”. Skorzystanie z „ulgi na start” nie jest obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorca nie będzie on chciał korzystać z tego prawa, może z niego zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

RZECZNIK MŚP

Nowe przepisy zakładają również utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do jego zadań będzie należeć ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Do jego kompetencji mają należeć między innymi opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji i współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Po podpisaniu Konstytucji Biznesu przez Prezydenta zostanie ona opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.

Źródło: http://mojafirma.infor.pl/biznes/prawo/konstytucja-dla-biznesu