Ministerstwo uspokaja obawy przedsiębiorców o utratę firm. Ale niepokój pozostaje.

Trwa gorączkowe sprawdzanie, czy numery PESEL przedsiębiorców są na pewno umieszczone w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Brak tego numeru identyfikacyjnego w ewidencji po 19 maja grozi wykreśleniem z rejestru, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uważa, że problemu nie ma, ale w razie gdyby jednak nastąpił podsuwa zainteresowanym najprostsze rozwiązanie: wniosek o nowy wpis lub o przywrócenie danych.

19 maja to graniczny termin na uzupełnienie danych w CEIDG. Wynika z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. W myśl jej art. 62 wpis do ewidencji nie zawierający numeru PESEL musiał być uzupełniony przez przedsiębiorcę w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie. Tym samym ostateczny termin na aktualizację danych w CEIDG upływa już w najbliższą sobotę

RESORT DOBRA RADA

„Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii"– czytamy w oficjalnym oświadczeniu Ministerstwa.

To nie jedyna z resortowych rad.

– Jeśli wystąpiłby taki przypadek, że przedsiębiorca, który pomimo prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie posiadał numeru PESEL i zostanie wykreślony, zawsze będzie mógł dokonać nowego wpisu, w którym wskaże wymagane przepisami dane ewidencyjne i informacyjne, w tym datę rozpoczęcia działalności gospodarczej na faktyczną nawet sprzed 2012 r. Przedsiębiorcy będą mogli tego dokonać w prosty sposób, składając wniosek o wpis w dowolnym urzędzie gminy lub przez Internet. Złożenie wniosku jest bezpłatne – wskazała w odpowiedzi na pytania „Rz" Aleksandra Serkowska z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorcy – mimo oficjalnych komunikatów - nie czują się jednak uspokojeni.

-Telefony urywają się od rana – usłyszeliśmy w urzędzie dzielnicy Warszawa-Ochota, który jak każda gmina prowadzi ewidencję firm.

Co zrobić by zachować swoją działalność i jak sprawdzić swój status? Według instrukcji zamieszczonej na stronie CEIDG, w pierwszej kolejności należy znaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców i sprawdzić historię wpisu. Jeśli rejestrowaliśmy 

się jako prowadzący działalność po 1 stycznia 2012 r. wykreślenie nam nie grozi.

Swój status można sprawdzić również on-line logując się na portalu CEIDG za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Alarm do działania zaczyna bić, jeśli w bazie przedsiębiorców pod statusem działalności Twojego wpisu znajduje się informacja "Wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Wtedy należy udać się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

Prowadzenie działalności gospodarczej bez zgłoszenia - a tak traktowany będzie wykreślony przedsiębiorca – stanowi natomiast wykroczenie. Ustawodawca przewidział za nie karę ograniczenia wolności albo grzywny. Srodtytul: Ryzyko utraty kontraktu

Realnym skutkiem wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest również pozbawienie przedsiębiorcy możliwości wykonywania działalności gospodarczej, co także przewiduje obowiązująca ustawa Prawo przedsiębiorców - w art. 26.

- Nie oznacza to jednak automatycznego rozwiązania wszystkich umów. Stroną tych umów bowiem staje się osoba fizyczna. Są jednak pewne ograniczenia. W przypadkach umów handlowych usunięcie wpisu w CEiDG będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, brakiem uprawnień do wystawienia faktur, a co więcej, będzie stanowiło doskonałą przesłankę do rozwiązania umowy przez kontrahenta ze skutkiem natychmiastowym – ostrzega Małgorzata Krzyżowska, z kancelarii prawnej Aliant® specjalizującej się w obsłudze globalnych transakcji handlowych.

TO NIE REJESTR CZYNI CIĘ BIZNESMENEM

Mniej zagrożeń widzą natomiast doradcy podatkowi.

– Z ustaw podatkowych wynika, że to czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą nie jest uzależnione od wpisu do CEIDG. Wykreślenie z ewidencji nie powoduje więc, że dana osoba przestaje być przedsiębiorcą dla celów PIT czy VAT. Nadal może prowadzić działalność i wystawiać faktury – tłumaczy Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

– Problemy mogą pojawić się, jeśli po wykreśleniu z CEIDG przedsiębiorca zostanie też usunięty z rejestru podatników VAT. Wtedy urzędnicy mogą uznać, że jego kontrahenci nie mają prawa do odliczenia VAT z wystawianych przez niego faktur. Byłoby to jednak bezpodstawne, jeśli przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność i dokumentowane fakturami transakcje zostały faktycznie przeprowadzone – dodaje Grzegorz Gębka.

Zamieszaniu winien brak centralnie zorganizowanej akcji informacyjnej. Niektóre gminy kampanię informacyjną rozpoczęły niespełna 3 tygodnie temu. „Przedsiębiorco, jeśli do tej pory z urzędem było Ci nie po drodze, a jednak prowadzisz i chcesz nadal prowadzić swoją działalność, uzupełnij swój wpis o numer PESEL" – zachęcał Urząd Miasta Łódź.

O tym, że do 19 maja trzeba uzupełnić wpis do ewidencji informowała również swoich członków Krajowa Rada Radców Prawnych. O interesach społeczności nie zapomniała również Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

„Zmianę we wpisie można dokonać za pośrednictwem serwisu ceidg.gov.pl, osobiście w urzędzie miasta lub gminy bądź listownie (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza)" – informowali w liście do doradców wiceprzewodniczący KRDP Ewa Szypowicz oraz Radomir Szaraniec.

I prosili o możliwe jak najszersze propagowanie informacji o skutkach braku zmian w ewidencji.

1 stycznia 2012 r.: po tej dacie każdy przedsiębiorca rejestrujący się lub wprowadzający zmiany w ewidencji musi podawać numer PESEL

235 tys. wpisów w Ewidencji Działalności Gospodarczej nie zawiera numerów PESEL.

Źródło: www.rzeczpospolita.pl