27 kwietnia 2018 roku do Sejmu wpłynął projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących, których zadaniem jest przesyłanie danych o ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz Kowalskiego do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. kas „online”).

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jest jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT.  Dotychczasowe doświadczenia innych krajów z istniejącym systemem kas rejestrujących wskazują na konieczność jego modernizacji. Projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego (czyli kas „online”) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Centralnym Repozytorium Kas”).

Kasy fiskalne online będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży.

Mocą przepisów przejściowych planuje się ograniczyć możliwość prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas, które nie będą zapewniały możliwości połączenia z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i przesyłania informacji z kasy rejestrującej do tego Repozytorium (a więc przy pomocy kas dotychczasowych). Otóż możliwość ewidencji przy pomocy kas niezapewniającej ww. możliwości będzie ograniczona do dnia:

 • 31 grudnia 2018 roku – gdy idzie o:
  • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • sprzedaż: benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 • 30 czerwca 2019 r. – gdy idzie o świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 31 grudnia 2019 r. – gdy idzie o świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, w zakresie usług prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy pomocy wspomnianych kas będzie istotne z dwóch powodów. Pierwszy, to prawo do ulgi z tytułu nabycia kasy, drugi natomiast – to ryzyko zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej online

Do przepisów ustawy o VAT planowane jest dodanie art. 111 ust. 4, zgodnie z którym:

Podatnicy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i rozpoczęli prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, które zostały zakupione w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Po wejściu w życie nowelizacji art. 111 ust. 4 U VAT prawo do ulgi określonej w tym przepisie (tj. z tytułu zakupu kasy rejestrującej) będą mieli jednakże jedynie ci podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach, przy czym planuje się, że dniem rozpoczęcia ewidencjonowania będzie:

 • dzień 1 stycznia 2019 r. – dla podatników:
  • świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dokonujących sprzedaży: benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
 • dzień 1 lipca 2019 r. – dla podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • dzień 1 stycznia 2020 r. – dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Jakie kary za brak kasy fiskalnej online?

Podatnicy świadczący usługi, o których mowa powyżej, po upływie wskazanych w projektowanej nowelizacji terminach będą zobowiązani ewidencjonować obrót wyłącznie przy pomocy kas rejestrujących online. Jeżeli w tych terminach z obowiązku tego się nie wywiążą, nie tylko utracą prawo do ulgi, lecz nadto narażeni zostaną na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.  

Pozostali podatnicy a obowiązek kas fiskalnych online

Pozostali podatnicy będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowić będzie art. 111 ust. 6aa (tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie przesyłających informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.

Do podatników zaś użytkujących kasy rejestrujące, które zakupili przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, z zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Innymi słowy, podatnicy zachowają nabyte wcześniej prawo do ulgi w postaci możliwości odliczenia od podatku kwotę wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

źródło: www.elzab.com.pl