Tarcza 7.0, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 zostało 22.01.2021 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw. Pomoc dla przedsiębiorców będzie dostępna od 1 lutego 2021 r. wg kodów PKD? Kto otrzyma wsparcie?

4 nowe formy wsparcia

Opublikowane 22 stycznia 2021 r. rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje 4 formy wsparcia:

 1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
 2. Dodatkowe świadczenie postojowe
 3. Jednorazową dotację
 4. Zwolnienie ze składek ZUS

  Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

  O świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, przeważającymi kodami:

  Kod PKD

  Opis

  55.10.Z

  hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  55.20.Z

  obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

  55.30.Z

  Pola kempingowe

  79.11.A

  Działalność agentów turystycznych

  79.12.Z

  Działalność organizatorów turystyki

   

 5. Wnioskujący o to świadczenie przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że przychód z ich działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. Wnioski będą mogły być składane do dnia 31 marca 2021 r.

   

   

  Ponowne świadczenie postojowe

  O ponowne świadczenie postojowe będą mogli zawnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności. O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie.

  Uprawnieni do jednokrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

   

  Kod PKD

  Opis

  47.71.Z

  sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  47.72.Z

  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

  47.81.Z

  sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  47.82.Z

  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

  47.89.Z

  sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

   

 6.  

  Uprawnieni do dwukrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

  Kod PKD

  Opis

  49.39.Z

  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

  55.10.Z

  hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  55.20.Z

  obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

  55.30.Z

  pola kempingowe

   56.10.A

  restauracje

  56.10.B

  ruchome placówki gastronomiczne

  56.21.Z

  przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

  56.29.Z

  pozostała działalność gastronomiczna

  56.30.Z

  przygotowanie i podawanie napojów

  59.11.Z

  produkcja filmów, nagrań wideo

  59.12.Z

  działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

  59.13.Z  

  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

  59.14.Z

  działalność związana z projekcją filmów

  59.20.Z

  działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

  74.20.Z

   działalność fotograficzna

  77.21.Z

  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  79.11.A

  działalność agentów turystycznych

  79.12.Z

  działalność organizatorów turystyki

  79.90.A

  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

  79.90.C

  pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  82.30.Z

  organizacja targów i kongresów

  85.51.Z

  pozaszkolna edukacja sportowa

  85.52.Z

  pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  85.53.Z

  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  85.59.A

  nauka języków obcych

  85.59.B

  pozostałe pozaszkolne formy edukacji

  86.10.Z

  w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

  86.90.A

  działalność fizjoterapeutyczna

  86.90.D

  działalność paramedyczna

  90.01.Z

  wystawianie przedstawień artystycznych

  90.02.Z

  wspomaganie przedstawień

  90.04.Z 

  działalność obiektów kulturalnych

  91.02.Z

  działalność muzeów

  93.11.Z

  działalność obiektów sportowych

  93.13.Z

  działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

  93.19.Z

  pozostała działalność sportowa

  93.21.Z

  działalność wesołych miasteczek

  93.29.A

   działalność pokojów zagadek, domów strachu

  93.29.B

  działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

  93.29.Z

  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  96.01.Z

  pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

  96.04.Z

  działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

   

  Żeby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z jego działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Zgodnie z treścią rozporządzenia starosta będzie mógł przyznać jednorazową dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O tą formę pomocy będą mogli wnioskowa przedsiębiorcy z kodami PKD:

  Kod PKD

  Opis

  47.71.Z

  sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  47.72.Z

  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

  47.81.Z

  sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  47.82.Z

  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

  47.89.Z

  sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

  49.39.Z

  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

  52.23.Z

  działalność usług wspomagająca transport lotniczy

  55.10.Z

  hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  55.20.Z

  obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

  55.30.Z

  pola kempingowe

  56.10.A

  restauracje

  56.10.B

  ruchome placówki gastronomiczne

  56.21.Z

  przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

  56.29.Z

  pozostała działalność gastronomiczna

  56.30.Z

  przygotowanie i podawanie napojów

  59.11.Z

  produkcja filmów, nagrań wideo

  59.12.Z

  działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

  59.13.Z  

  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

  59.14.Z

  działalność związana z projekcją filmów

  59.20.Z

  działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

  74.20.Z

   działalność fotograficzna

  77.21.Z

  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  79.11.A

  działalność agentów turystycznych

  79.12.Z

  działalność organizatorów turystyki

  79.90.A

  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

  79.90.C

  pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

   82.30.Z

  organizacja targów i kongresów

  85.51.Z

  pozaszkolna edukacja sportowa

   85.52.Z

  pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  85.53.Z

  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  85.59.A

  nauka języków obcych

  85.59.B

  pozostałe pozaszkolne formy edukacji

  86.10.Z

  w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

  86.90.A

  działalność fizjoterapeutyczna

  86.90.D

  działalność paramedyczna

  90.01.Z

  wystawianie przedstawień artystycznych

  90.02.Z

  wspomaganie przedstawień

  90.04.Z

  działalność obiektów kulturalnych

  91.02.Z

  działalność muzeów

  93.11.Z

  działalność obiektów sportowych

  93.13.Z

  działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

  93.19.Z

  pozostała działalność sportowa

  93.21.Z

  działalność wesołych miasteczek

  93.29.A

   działalność pokojów zagadek, domów strachu

  93.29.B

  działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

  93.29.Z

  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  96.01.Z

  pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

  96.04.Z

  działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

  Poza PKD trzeba będzie wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 marca 2021 r.

  Zwolnienie ze składek ZUS

  Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającym PKD:

   

  Za styczeń:

  Kod PKD

  Opis

  47.71.Z

  sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  47.72.Z

  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

  47.81.Z

  sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  47.82.Z

  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

  47.89.Z

  sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

  Za styczeń i grudzień:

  Kod PKD

  Opis

  49.32.Z

  Działalność taksówek osobowych

  49.39.Z

  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

  52.23.Z

  Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

  55.10.Z

  hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  55.20.Z

  obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

  55.30.Z

  pola kempingowe

   56.10.A

  restauracje

  56.10.B

  ruchome placówki gastronomiczne

  56.21.Z

  przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

  56.29.Z

  pozostała działalność gastronomiczna

  56.30.Z

  przygotowanie i podawanie napojów

  59.11.Z

  produkcja filmów, nagrań wideo

  59.12.Z

  działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

  59.13.Z  

  działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

  59.14.Z

  działalność związana z projekcją filmów

  59.20.Z

  działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

  74.20.Z

   działalność fotograficzna

  77.21.Z

  wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  79.11.A

  działalność agentów turystycznych

  79.12.Z

  działalność organizatorów turystyki

  79.90.A

  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

  79.90.C

  pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

   82.30.Z

  organizacja targów i kongresów

  85.51.Z

  pozaszkolna edukacja sportowa

   85.52.Z

  pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  85.53.Z

  pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  85.59.A

  nauka języków obcych

  85.59.B

  pozostałe pozaszkolne formy edukacji

  86.10.Z

  w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

  86.90.A

  działalność fizjoterapeutyczna

  86.90.D

  działalność paramedyczna

  90.01.Z

  wystawianie przedstawień artystycznych

  90.02.Z

  wspomaganie przedstawień

  90.04.Z

  działalność obiektów kulturalnych

  91.02.Z

  działalność muzeów

  93.11.Z

  działalność obiektów sportowych

  93.13.Z

  działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

  93.19.Z

  pozostała działalność sportowa

  93.21.Z

  działalność wesołych miasteczek

  93.29.A

   działalność pokojów zagadek, domów strachu

  93.29.B

  działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

  93.29.Z

  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  96.01.Z

  pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

  96.04.Z

  działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

   

  Warunki uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS

  Przedsiębiorcy wnioskujący o zwolnienie ze składek ZUS będą musieli spełnić wymagania, oprócz PKD, będą musili:

  1. wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
  2. złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za:
   • styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń
   • grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego te miesiące  

  – nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

  O zwolnienie ze składek ZUS za grudzień lub styczeń będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r.