W dniu 26 maja 2021 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Wiceprezes KPZHiU Pan Bernard Kończak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok, natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda zaprezentował sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. następnie członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz podjęli uchwały w tej sprawie.