W dniu 8 marca br. (środa) o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tematem Prezydium będzie zatwierdzenie dokumentacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku Gospodarczego WK-P w dniu 29 marca br. oraz ustalenie wszelkich kwestii organizacyjnych spotkania.

7 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 odbędzie się uroczyste spotkanie laureatów programów „Gmina Fair Play” 2016 i „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016, w którym udział weźmie Prezes KPZHiU Jan Sielski.

Czytaj więcej...

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika „pełnoetatowego”

 

Kwota wynagrodzenia

 2.000 zł *

* od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Czytaj więcej...

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528

Czytaj więcej...

1. Zmiana limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

2. Podwyższenie limitu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zwiększono też limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

Czytaj więcej...