W dniu 26 maja 2021 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Wiceprezes KPZHiU Pan Bernard Kończak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok, natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda zaprezentował sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. następnie członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz podjęli uchwały w tej sprawie.

 

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu

Zmienią się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od 16 maja trzeba będzie w nich podawać  informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.   

W formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.

Podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która  określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) - link do strony zewnętrznej.  

Obowiązek podawania w ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu będzie dotyczył dokumentów składanych do ZUS od 16 maja 2021 r. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do tych zmian. Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z podpowiadanej w programach listy.

 

źródło: https://bip.zus.pl/

Szanowni Państwo,

obecnie przepisy zakładają, że pracodawca przekazuje wynagrodzenie pracownikowi przelewem  na wskazany przez niego rachunek bankowy. Tym samym wypłata na konto pracownika niejako jest formą domyślną.

Dopuszczane jest zastosowanie wypłaty gotówkowej, ale dopiero na pisemny wniosek pracownika.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o słuszności przepisów, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie wszystkie sfery związane z finansami i przepływami pieniędzy opierają się na płatnościach bezgotówkowych a osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie.

Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ramach kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ,  również zachęca swoich klientów  aby wygodnie, bezpiecznie korzystali z rachunków bankowych i otrzymywali świadczenia z ZUS na konto w banku, aby nie musieli czekać na listonosza.

Dlatego prosimy Państwa aby w zaświadczeniach płatnika składek  Z-3,  Z 3a i Z-3b składanych do ZUS  dla osób ubiegających się o świadczenia np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy czy zasiłek macierzyński wpisywać numer rachunku bankowego ubezpieczonego (pracowników, po ustaniu zatrudnienia i osób prowadzących działalność gospodarczą).

Prosimy również aby informowali Państwo osoby zainteresowane o możliwości podania na wnioskach/dokumentach składnych do ZUS o wypłatę świadczeń (np. Z-10) osobistego rachunku bankowego dzięki któremu w szybki i wygodny sposób świadczeniobiorca otrzyma świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 ULOTKA - SPRAWDŹ PONIŻEJ:

 http://www.kpzhiu.pl/images/artykuly/artykuly/ulotka_Bezpiecznie_zdrowo_bezgotwkowo_WCAG.pdf

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bydgoszczy

Wydział Organizacji i Analiz

Ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszczy

tel. 52 34-18-124; 502 007 721

 

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż.

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 2021 r. [1]

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

  • za styczeń 2021 r.
  • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
  • albo za luty 2021 r.
  • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
  • albo za kwiecień 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia wniosek o zwolnienie p RDZ-B7 – będzie można złożyć od 4 maja 2021 r.  najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Zmieni się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożone do 30 kwietnia 2021 r. włącznie, ZUS będzie rozpatrywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. Jednak przedsiębiorców, będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do 30 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

[1] Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371)

 

 źródło : ZUS aktualności