TEKST JEDNOLITY

 

STATUT

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZRZESZENIA
HANDLU I USŁUG
W BYDGOSZCZY

                                                          

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług, zwane dalej Zrzeszeniem, jest organizacją przedsiębiorców i pracodawców działających w szczególności w zakresie handlu i usług, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz.194, ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców ( Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz.235 ze zm.)

§2

 1. Terenem działania Zrzeszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Bydgoszcz.
 3. Zrzeszenie używa wyróżniającego je znaku graficznego przedstawiającego rysunek Merkurego na biało-czerwonej tarczy zwieńczonej rysunkiem żaglowca. Rysunek znaku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. Zrzeszenie może używać nazwy skróconej KPZHiU.
 4. Zrzeszenie posiada sztandar.
 5. Zrzeszenie używa hymnu kupieckiego autora tekstu Michała Dąbrowskiego.

§ 3

 1. Zrzeszenie posiada osobowość prawną.
 2. Zrzeszenie podlega rejestracji na podstawie właściwych przepisów.
 3. Zrzeszenie odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem.
 4. Członkowie Zrzeszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Zrzeszenia.
 5. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiot działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do statutu. Zysk z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów i zadań statutowych Zrzeszenia.

§ 4

Celem nadrzędnym Zrzeszenia jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku regionalnym i znaczącej pozycji na krajowym rynku organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego i organizacji pracodawców. Zrzeszenie dąży do zapewnienia ciągłego rozwoju przedsiębiorców i pracodawców szczególnie będących członkami Zrzeszenia, a także kreuje pozytywny wizerunek szeroko pojętego środowiska kupieckiego.

 § 5

 1. Do zadań Zrzeszenia należy w szczególności:

1) reprezentowanie i ochrona interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec instytucji państwowych, samorządowych i społecznych wszystkich szczebli;

2) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w prowadzonej przez przedsiębiorców i pracodawców działalności oraz wydawanie opinii o istniejących zwyczajach handlowych i kupieckich;

3) prowadzenie wszechstronnej działalności społeczno-kulturalnej, oświatowej, wychowawczej i wydawniczej szczególnie poprzez organizowanie i udział w wydarzeniach lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych, a także możliwość wydawania czasopisma branżowego „Wiadomości Kupieckie” oraz współpracę z innymi wydawnictwami;

4) prowadzenie doradztwa, szkoleń i udzielania informacji szczególnie w sprawach organizacyjnych, prawnych, gospodarczych i podatkowych;

5) inicjowanie nowych przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do rozwoju i promocji przedsiębiorców województwa kujawsko – pomorskiego, szczególnie działających w sferze handlu i usług;

6) stwarzanie warunków dla rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych przedsiębiorców;

7)  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami (instytucjami) o podobnym charakterze, w tym zajmującymi się międzynarodowym obrotem towarów i usług;

8) prowadzenie działalności promocyjnej, usługowej, informacyjnej, szkoleniowej i doradczej na rzecz zrównania poziomu sektora MŚP oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw regionalnych;

9) delegowanie, na wniosek organów państwowych i samorządowych, lub z własnej inicjatywy swoich przedstawicieli do prac w instytucjach, zespołach i komisjach opiniodawczych wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej;

10) udział w tworzeniu i realizacji strategii szczebla centralnego i lokalnego, kreowanie rynku gospodarczego, społecznego i pracy szczególnie poprzez wydawanie opinii i stanowisk;

11) wydawanie opinii o funkcjonowaniu administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli;

12) wydawanie opinii o projektach ustaw i innych aktów prawnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio gospodarki, przedsiębiorców lub pracodawców;

13) opiniowanie wniosków zainteresowanych jednostek, osób fizycznych i prawnych kierowanych do centralnych i lokalnych organów władzy administracji państwowej i samorządowej;

14) wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego województwa kujawsko – pomorskiego.

 

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami Zrzeszenia mogą być przedsiębiorcy działający jako osoby fizyczne, osoby  prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mający siedzibę firmy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków składa pisemną deklarację lub zawiera umowę o                   świadczenie usług biura rachunkowego Zrzeszenia.

  3. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w drodze uchwały. Od uchwały zarządu przysługuje odwołanie         do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o odmowie przyjęcia.

§ 7

 1. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące członkami Zrzeszenia są reprezentowane wobec Zrzeszenia przez upoważnioną osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskując czynne i bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem § 8 ust. 2. Upoważnienie pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.
 2. Mandat członka władz sprawowany jest wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest udzielanie pełnomocnictw za wyjątkiem przewidzianym w § 21 ust. 3.

§ 8

Członkowie Zrzeszenia mają prawo:

 1. uczestniczyć w pracach Zrzeszenia na zasadach określonych w Statucie  i regulaminach uchwalonych przez władze Zrzeszenia.
 2. wybierać i być wybieranym do władz Zrzeszenia, przy czym czynne prawo wyborcze powstaje z chwilą przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia, a bierne prawo wyborcze po upływie 6 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków Zrzeszenia.
 3. oznaczać swoje placówki znakiem Zrzeszenia.
 4. zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Zrzeszenia.
 5. tworzyć koła według kryterium terytorialnego.
 6. korzystać z porad i informacji dotyczących zakresu prowadzonej działalności.
 7. korzystać z usług i  inicjatyw oferowanych przez Zrzeszenie
 8. składać wnioski o czasowe zawieszenie członkostwa. W okresie zawieszenia członkowie nie mogą realizować swoich praw, wskazanych w ust. 1- 7, jednocześnie są zwolnieni z obowiązku opłacania składek (§ 9 pkt 4).

§ 9

Członkowie Zrzeszenia mają obowiązek:

 1. dbania o dobre imię i wizerunek Zrzeszenia;
 2. popierania działań Zrzeszenia zmierzających do realizacji celów i zadań statutowych;
 3. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Zrzeszenia;
 4. regularnego opłacania składek zgodnie z regulaminem składek członkowskich;
 5. uczestnictwa w pracach władz Zrzeszenia, do których zostali wybrani przez Zjazd Delegatów.

§ 10

 1. Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje poprzez:

1) zrzeczenie się członkostwa z zachowaniem formy pisemnej;

2) wykreślenie dokonywane uchwałą Zarządu podejmowaną każdorazowo po powzięciu wiadomości o wykreśleniu podmiotu z właściwego rejestru;

3) wykluczenie dokonywane uchwałą Zarządu podejmowaną w razie nie wykonywania obowiązków  statutowych ;

4) śmierć członka;

5) wygaśnięcie członkostwa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług biura rachunkowego albo rozwiązania lub wygaśnięcia umów, których zawarcie skutkowało nabyciem członkostwa w Zrzeszeniu.

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje prawo wniesienia

odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z

uzasadnieniem osobie zainteresowanej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie na

najbliższym posiedzeniu jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia

odwołania.  Uchwała Komisji Rewizyjnej  jest ostateczna.

 1. Osoba, której członkostwo w Zrzeszeniu ustało, nie ma żadnych praw do majątku Zrzeszenia i nie może żądać zwrotu wniesionych składek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do następców prawnych lub spadkobierców tej osoby.

§ 11

Zrzeszenie prowadzi rejestr członków zawierający dane niezbędne do realizacji zadań i celów Zrzeszenia.

DZIAŁALNOŚĆ ZRZESZENIA

§ 12

Działalność statutowa Zrzeszenia finansowana jest w szczególności ze środków pochodzących z:
1) składek członkowskich,
2) zapisów, darowizn,
3) dochodów z majątku własnego Zrzeszenia,
4) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) akcji, obligacji i lokat pieniężnych,
6) zewnętrznych środków pomocowych,

7) innych przychodów.

 § 13

Wysokość składek członkowskich  uchwala  Zarząd określając jednocześnie zasady  opłacania składek członkowskich w Regulaminie Składek.

 

WŁADZE ZRZESZENIA

§ 14

 1. Władzami Zrzeszenia są:
  1) Zjazd Delegatów;
  2) Komisja Rewizyjna
  3) Zarząd.
 2. Członkostwo we władzach Zrzeszenia powstaje poprzez wybór dokonany zgodnie ze Statutem i uchwałami Zjazdu Delegatów.
 3. Członkostwo we władzach Zrzeszenia ustaje w przypadku:
  1) złożenia rezygnacji;
  2) odwołania;
  3) upływu kadencji;
  4) utraty członkostwa w Zrzeszeniu;
  5) śmierci;

    6) utarty osobowości prawnej lub ogłoszenia upadłości;

    7) cofnięcia upoważnienia do reprezentowania podmiotów o których mowa w 7 ust. 1

§ 15

 1. Kadencja władz Zrzeszenia trwa cztery lata. Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie jednej władzy nie mogą być jednocześnie członkami innej władzy za wyjątkiem delegatów na Zjazd Delegatów.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba zatrudniona w Zrzeszeniu na podstawie umowy o pracę.
 4. Uchwały władz Zrzeszenia zapadają zwykłą większością głosów ( z wyjątkiem § 18 pkt 2 i 5) . W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Tryb powoływania przewodniczącego obrad ustalają regulaminy pracy poszczególnych władz.
 5. Wybory władz Zrzeszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego, za wyjątkiem delegatów na Zjazd Delegatów.

ZJAZD DELEGATÓW

§ 16

 1. Zasady i tryb wyboru delegatów na Zjazd Delegatów ustala na wspólnym posiedzeniu Zarząd i Komisja Rewizyjna w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Zjazd Delegatów może odbywać się jako:

1) Zwyczajny Zjazd Delegatów – zwany dalej ZZD,

2) Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – zwany dalej NZD.

 1. ZZD odbywa się co 4 lata. Przedmiotem prac ZZD jest w szczególności wybór władz oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Zrzeszenia za czas kadencji. Delegaci na ZZD zachowują mandat na odbywane po nim NZD ( w ramach 4-letniej kadencji).
 2. ZZD zwołuje Zarząd i ustala termin jego odbycia nie później niż do 31 maja roku w którym upływa kadencja.
 3. NZD zwołuje Zarząd Zrzeszenia z własnej inicjatywy (uchwała), na wniosek 1/2 delegatów uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe, oraz 2/3 składu Komisji Rewizyjnej na dzień złożenia wniosku( gdy do ZZD jest więcej niż 6 miesięcy), w sprawach:

1) likwidacji, upadłości Zrzeszenia;

2) odwołania przed upływem kadencji członków władz wymienionych w § 14 ust.1 pkt. 2 i 3;

3) uzupełnienia składu władz wymienionych w § 14 ust.1 pkt. 2 i 3;

4) zmian w statucie Zrzeszenia;

5) innych istotnych sprawach dla Zrzeszenia.

 1. Wniosek 1/2 delegatów bądź 2/3 składu Komisji Rewizyjnej na dzień złożenia wniosku, powinien być przedłożony Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz proponowanym porządkiem obrad. Zarząd jest obowiązany zwołać NZD w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wyznaczając termin jego odbycia najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. W przypadku nie wywiązania się Zarządu z tego obowiązku kompetencje zwołania NZD przejmuje Komisja Rewizyjna.
 2. Wniosek o odwołanie przed upływem kadencji członków władz wymienionych w § 14 ust. 1 pkt. 2 i 3 mogą złożyć podmioty uprawnione do zwołania oraz wnioskowania o zwołanie NZD. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć w biurze Zrzeszenia. Złożenie wniosku o odwołanie na 6 miesięcy przed upływem kadencji władz jest niedopuszczalne. Złożenie wniosku o odwołanie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zwołanie NZD w przedmiocie odwołania członka władzy. Wniosek o odwołanie Zarząd przesyła zainteresowanemu w ciągu 14 dni od jego złożenia. Ust. 6 zdanie 2 i 3 stosuje się.

§ 17

 1. Szczegółowy tryb  przebiegu obrad zjazdu określa Regulamin Obrad Zjazdu, który obowiązuje na czas 4-letniej kadencji.
 1. Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania uchwał, w sprawach objętych

      porządkiem obrad, w obecności co najmniej połowy składu delegatów prawidłowo

     zawiadomionych o miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu Delegatów.

 1. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się zawiadomienie pisemne wręczone członkowi Zrzeszenia bezpośrednio lub przesłane na wskazany przez niego adres co najmniej 14 dni przed Zjazdem Delegatów. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez tegoż członka zmiany jego adresu lub jego nieobecności pod tymże adresem ma moc prawną doręczenia.

Zawiadomienie musi zawierać:

     - dokładną datę i godzinę rozpoczęcia Zjazdu;

     - miejsce Zjazdu (miejscowość, ulicę, numer domu i bliższe określenie lokalu);

     - proponowany porządek obrad

oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zrzeszenia.

 1. W razie braku połowy delegatów w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu,

    Zjazd Delegatów odbywa się w drugim terminie w 30 minut po pierwszym terminie. W

    tym przypadku Zjazd Delegatów uprawniony jest do podejmowania uchwał, bez

    względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 18

Do właściwości Zjazdów Delegatów należy:

 1. zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Zrzeszenia oraz udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi za okres kadencji,
 2. uchwalanie statutu Zrzeszenia i jego zmian bezwzględną większością głosów obecnych delegatów na Zjeździe Delegatów,
 3. wybieranie a także odwoływanie członków władz Zrzeszenia wskazanych w § 14 ust 1 pkt 2-3
 4. rozpatrywanie wszelkich spraw kierowanych do Zjazdu Delegatów,
 5. decydowanie o likwidacji Zrzeszenia w drodze uchwały podjętej większością 2/3 delegatów obecnych na zjeździe w głosowaniu imiennym oraz określenie terminu i trybu likwidacji, a także decydowanie o przeznaczeniu majątku.
 6. Zatwierdzenie oraz dokonywanie zmian Regulaminu Obrad Zjazdów.

 

ZARZĄD ZRZESZENIA

§ 19

 1. Zarząd składa się maksymalnie z 3 członków: Prezesa i dwóch  Wiceprezesów – wybieranych przez Zjazd Delegatów.
 2. Członkom Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją przysługuje wynagrodzenie, w wysokości określonej w uchwale Komisji Rewizyjnej.
 3. Stosunek pracy z pracownikami Zrzeszenia, nawiązuje oraz czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji bądź upoważniony przez Zarząd na piśmie pracownik.

§ 20

1. Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych władz, a w szczególności:

1) bieżące prowadzenie spraw oraz zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;

2) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
3) składanie Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego;
4) tworzenie biur terenowych, kół terenowych;
5) zwoływanie ZZD oraz NZD, z uwzględnieniem zapisów § 16 ust. 4- 7;
6) ustalanie zasad organizacji pracy, zasad wynagradzania pracowników Zrzeszenia;
7) decydowanie o przynależność Zrzeszenia do innych organizacji społeczno- zawodowych;
8) składanie wniosków o nadanie odznaczeń i wyróżnień branżowych, samorządowych i państwowych;

9) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla innych władz;

10) inne zadania przewidziane statutem.

2. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone.

3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin prac  Zarządu.

REPREZENTACJA ZRZESZENIA

§ 21

 1. Zrzeszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zrzeszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu w ramach swoich kompetencji mogą udzielić pełnomocnictwa innym osobom, w szczególności Głównemu Księgowemu.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybieranych na Zjeździe Delegatów.
 2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od Zjazdu Delegatów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna pracuje zgodnie z regulaminem przyjętym na pierwszym posiedzeniu.
 5.  Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
  1) bieżąca kontrola finansowo - gospodarcza Zarządu,
  2) przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń dotyczących dostrzeżonych uchybień,
  3) zatwierdzanie corocznych  sprawozdań finansowych Zrzeszenia, a także wnioskowanie do Zjazdu Delegatów w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Zarządu.

5) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków  i wykluczenia z członkostwa w Zrzeszeniu.

6) składanie Zjazdowi sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

7) przyjmowanie planów finansowych Zrzeszenia.

8) opiniowanie wniosków Zarządu o przynależności Zrzeszenia do innych organizacji

społeczno-zawodowych.

9) wnioskowanie za pośrednictwem Zarządu o odznaczenia i wyróżnienia branżowe,

samorządowe i państwowe.

10) zwoływanie  NZD, z uwzględnieniem zapisów § 16 ust. 5- 7;

STRUKTURY TERENOWE

§ 23

 1. Przynajmniej 15 członków Zrzeszenia płacących składki zgodnie z Regulaminem Składek Członkowskich może utworzyć Koło Terenowe Zrzeszenia.
 2. Decyzję o powstaniu Koła Terenowego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Zasady działania i organizację Kół Terenowych określa Regulamin Kół Terenowych.

BIURO KPZHiU

§ 24

 1. Obsługę władz i członków Zrzeszenia zapewnia Biuro Zrzeszenia.
 2. Biurem Zrzeszenia kieruje Dyrektor Zrzeszenia.

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 25

 1. Kadencja organów władzy w latach 2010– 2014 trwa do 31.05. 2014 r.
 2. W sprawach wszczętych, a nie zakończonych przez wejściem w życie niniejszego Statutu, stosuje się przepisy Statutu dotychczasowego.
 3. Regulaminy uchwalone na podstawie Statutu dotychczasowego zachowują moc w takiej części, w jakiej są zgodne z niniejszym Statutem.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

 1. Tracą moc dotychczasowe zapisy statutu Zrzeszenia, za wyjątkiem § 15 ust.1, § 16-24 oraz § 26. § 16- 20 tracą moc z dniem podjęcia uchwały w przedmiocie zwołania ZZD w celu wyboru nowych władz, zaś § 15 ust. 1,  21- 24 oraz § 26 obowiązują do dnia  zakończenia kadencji organów władz, nie później niż do dnia 31.05.2014 r.
 2. Statut obowiązuje od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, za wyjątkiem zapisów § 14 ust. 1, § 15 -20 oraz § 22.

Przy czym § 15 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz 16- 18 wchodzą w życie w dniu podjęcia uchwały w przedmiocie zwołania ZZD w celu wyboru nowych władz, zaś § 14 ust. 1, § 15 ust. 3, § 19- 20, § 22 wchodzą w życie po zakończeniu  kadencji organów władz w 2014 r.