W dniu 23 czerwca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem.

Podczas Zgromadzenia omówione zostały ważne sprawy, między innymi:

- przedstawiono kierunki działań stowarzyszenia na lata 2021-2022,

- zaprezentowano budżet Sejmiku na 2021 rok,

- podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Prezydium Sejmiku, jak również Komisji Rewizyjnej za 2020 rok, zatwierdzenia „Kierunków działań stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022, a także zatwierdzono budżet na 2021 rok. 

Na Prezydenta Sejmiku został wybrany ponownie Pan Krzysztof Sikora- Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Członkiem Prezydium został również Pan Jan Sielski – Prezes KPZHiU, a na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Bernarda Kończaka – Wiceprezesa KPZHiU w Bydgoszczy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 to badanie, które odbywa się raz na 10 lat. W tym roku spis odbędzie się we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a jego wyniki wpłyną m.in. na wysokość przyznawanych dotacji, a także podział liczby reprezentantów poszczególnych krajów w Parlamencie Europejskim.

Narodowy Spis Powszechny 2021 ma być źródłem rzetelnej i obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, a także ich profesji, miejscu zamieszkania czy poziomie wykształcenia. Na bazie jego wyników kształtowana będzie polityka w zakresie oświaty, tworzone będą plany zagospodarowania przestrzennego regionu, będzie można lepiej planować środki na rozwój mieszkalnictwa czy ochronę zdrowia w poszczególnych regionach. Zebrane dane posłużą także licznym analizom.

Spisać się możemy samodzielnie - przez internet, poprzez stronę Głównego Urzędu Statystycznego www.spis.gov.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99.

Możemy też skorzystać z punktów do samospisu, które zostały utworzone na terenie naszego miasta z myślą o mieszkańcach nieposiadających dostępu do komputera czy Internetu. Takie stanowisko zorganizowane było 18 i 25 czerwca na targowisku Białym w Fordonie. Kolejna taka możliwość będzie 2 lipca.

Samopis na targowisku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Było to duże ułatwienie dla osób starszych. Przy okazji zakupów spełnili swój obowiązek.

 

 

 

W dniu 26 maja 2021 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Wiceprezes KPZHiU Pan Bernard Kończak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok, natomiast Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda zaprezentował sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. następnie członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz podjęli uchwały w tej sprawie.

 

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu

Zmienią się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od 16 maja trzeba będzie w nich podawać  informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.   

W formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.

Podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która  określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) - link do strony zewnętrznej.  

Obowiązek podawania w ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu będzie dotyczył dokumentów składanych do ZUS od 16 maja 2021 r. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do tych zmian. Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z podpowiadanej w programach listy.

 

źródło: https://bip.zus.pl/